Ingenjörer utan gränser

Ingenjörer utan gränser i korthet

Ingenjörer utan gränser (org nr. 802416-4280) är en ideell, opolitiskt och religiöst obunden Non-Governmental Organisation. Ingenjörer utan gränser har till syfte att...

... med volontärprojekt baserade på ingenjörskompetens främja barns och ungdoms möjlighet till utbildning genom förbättrad studiemiljö hemma och i skolan,

... inspirera unga att bli ingenjörer,

... aktivt bidra till våra medlemmars personliga utveckling till vidsynta ingenjörer - skickliga i ledarskap och ansvarsfull teknik, stimulerade av social mångfald.

Vad gör Ingenjörer utan gränser?

Ingenjörer utan gränser bedriver och stödjer projekt baserade på ingenjörskompetens, ofta i samarbete med lokala organisationer och vi har som mål att hitta tekniska lösningar anpassade till och med respekt till lokal kompetens, kultur och värderingar. Speciellt viktigt för våra volontärprojekt är att vi kan bidra till barns livssituation genom att skapa en god skol- och hemmiljö och sprida kunskap. Utbildning, som är ett av fokusområderna i milleniemålen, är därför också en central del av Ingenjörer utan gränsers arbete.

Vi är aktiva med projekt i bland annat Tanzania och Kenya där vi bidrar till teknik som skapar bättre studiemiljö för skolbarn och bättre levnadsvillkor för barn i allmänhet. Detta gör vi genom att förbättra energitillgång på landsbygden med hjälp av solelsteknik, hitta lösningar för säkrare matlagning, förbättra tillgången till rent vatten, samla in laptops till skolor samt undervisa och sprida kunskap och glädje. Läs mer om våra volontärprojekt under fliken projekt.

Vi bedriver även olika seminarier, bland annat under rubriken ”Den reflekterande ingenjören” där vi vill lyfta fram aspekter av ingenjörsyrkets aktuella utmaning, att utveckla teknik för ett globalt hållbart och gott liv för oss alla. Målet är att öka kunskap och engagemang kring ingenjörens roll i globala utvecklingsfrågor och uppmuntra till att vi med kompetens och god etik bidrar till en uthållig framtid. Genom vårt engagemang vill vi också bidra till att ungdom och media får en bättre förståelse för vad ingenjörsyrket innebär av kreativitet, social gemenskap och mångfald och hur kul det är att studera till ingenjör.

Vårt nätverk

Ingenjörer utan gränsers medlemskap och nätverk inkluderar studerande, yrkesverksamma och seniorer. Vi är ingenjörer, arkitekter, naturvetare, pedagoger, hantverkare, vårdpersonal, administratörer och många andra. Du kan vara aktiv i projekt eller i verksamheten eller passivt stödjande. Vi samarbetar med tekniska högskolor och universitet, med organisationer och näringslivet.

Ingenjörer utan gränsers verksamhet är reflekterande, kreativ, professionell och 'utan gränser'. Reflekterande för en genomtänkt, ansvarsfull hållning som svarar mot dagens och morgondagens behov. Kreativ med projekt som baseras på kvalificerad ingenjörskonst i en skapande gemenskap. Professionell med teknik, projektledning och entreprenörskap som vilar på ingenjörsvetenskaplig grund och etablerad ingenjörsetik. Verksamheten bedrivs, 'utan gränser', i lokalt partnerskap med respekt för kompetens, kultur och värderingar.

Ingenjörer utan gränser ingår i ett nätverk av olika Engineers Without Borders runt om i världen.

Filmen ovan är gjorde som en del av Ingenjörer utan gränsers arbete med vattentankar i Tanzania.